TIETOSUOJASELOSTE

6.10.2021

 

Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Amitronic Oy (Y-tunnus: 0915899-8)
Tarmontie 2
15860 HOLLOLA
+358 (0)10 231 8800
sales@amitronic.fi

Rekisteriä hoitava taho

Asiakaspalvelu / Amitronic Oy
Tarmontie 2
15860 HOLLOLA
+358 (0)10 231 8800
sales@amitronic.fi

Rekisterin nimi

Amitronic Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen
hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan
suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin
sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä kiinnostavaksi.
Tietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja muihin
markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi.
Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa
vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään yhteydenottolomakkeeseen
liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee
kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan
rekisteröityneen suostumuksella.
Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista.
Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai
osoitteen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Kirjanpidon vaatimia
henkilötietoja luovutetaan Amitronic Oy:n käyttämälle tilitoimistolle.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Amitronic Oy:n välisen sopimuksen,
asiakkaan ja Amitronic Oy:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella
mm. viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella.
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa
tarpeen tullen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

• Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks.
kohta Rekisteriä hoitava taho).
• Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän
rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä
tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Katso evästekäytäntö sivu.